kupię clonazepam bez receptykupię estazolam bez receptykupię stilnox bez receptymetformina kupię bez receptytetralysal kupię bez recepty

Akredytacje PCA

AB082

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowy Instytutu Motoryzacji od wielu lat potwierdza swoje kompetencje techniczne poprzez akredytacje. Są one następujące:

1.  AB 082   -   Zespół Laboratoriów

2.  AP 025    -  Laboratorium wzorcujące          

3.  AC 215    -  Jednostka Certyfikująca Systemy Zarządzania

4.  AC 001    -  Jednostka Certyfikująca Wyroby 

5.  AK 021    -  Jednostka Inspekcyjna                

 


Zakresy poszczególnych akredytacji są monitorowane i aktualizowane odpowiednio do oczekiwań klientów, zmian w przepisach prawnych, wymagań dotyczących wyposażenia pomiarowo-badawczego oraz wymagań wskazanych w dokumentach odniesienia.

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowy Instytutu Motoryzacji jest akredytowany przez PCA, sygnatariusza:

  • Porozumienia o Wzajemnym Uznawaniu (ILAC MRA) umożliwiającego wzajemne uznawanie wyników badań, świadectw wzorcowania wydanych przez akredytowane podmioty będące członkami ILAC – International Laboratory Accreditation Cooperation – międzynarodowej organizacji, zrzeszającej podmioty, których celem jest współpraca w zakresie akredytacji różnego rodzaju programów opracowanych dla laboratoriów. Jednym z kluczowych celów porozumienia ILAC MRA jest wspieranie eliminacji technicznych barier w handlu,
  • Porozumienia o Wielostronnym Uznawaniu (The International Accreditation Forum Multilateral Recognition Arrangement - IAF MLA), opartego na równoważności programów akredytacji prowadzonych przez zrzeszone w IAF jednostki akredytujące, umożliwiającego wzajemne uznawanie certyfikatów wydanych przez akredytowane podmioty.


Na podstawie zawartych umów certyfikaty i sprawozdania z badań wydane przez PIMOT (opatrzone logiem akredytacji, MLA/MRA), mogą być uznawane przez zainteresowane instytucje w krajach będących sygnatariuszami tych wielostronnych porozumień.

Akredytacja m.in:

  • jest obiektywnym dowodem na to, że organizacje działają zgodnie z najlepszą praktyką,
  • jest istotnym argumentem przy wyborze dostawców na rynku krajowym i międzynarodowym,
  • jest mechanizmem wykorzystywanym w celu zapewnienia publicznego zaufania,
  • zapewnia, iż akredytowane podmioty dostarczają wiarygodnych informacji, na podstawie których mogą być podjęte decyzje np. w sprawie udzielenia świadectwa homologacji,
  • podnosi wiarygodność wyników certyfikacji oraz odgrywa istotną rolę w procesie notyfikacji,
  • przyczynia się do likwidacji barier w handlu poprzez wzajemne uznawanie procedur oceny zgodności (swobodny handel międzynarodowy jest stymulatorem wzrostu ekonomicznego),
  • wpływa na wysoką jakość wyrobów i usług oraz kompetencji personelu,
  • dzięki akredytacji możliwe są wiarygodne i precyzyjne wyniki analiz oraz badań w obszarach związanych z bezpieczeństwem, zdrowiem i środowiskiem (np. badania kompatybilności elektromagnetycznej, chemiczne, odporności na przeciążenia).


Przydatne linki:
Polskie Centrum Akredytacji – www.pca.gov.pl
International Laboratory Accreditation Cooperation – http://www.ilac.org
International Accreditation Forum – http://www.iaf.nu