Konkurs na stanowisko profesora nzw.w Laboratorium Badań Pojazdów

Data ogłoszenia:
27.09.2018

Stanowisko:
profesor nzw.

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI

ogłasza konkurs na stanowisko
 profesora nzw. w Laboratorium Badań Pojazdów

od kandydata wymagane są:  

 • stopień  naukowy  doktora habilitowanego nauk technicznych,
 • udokumentowany dorobek naukowy  w zakresie dynamiki ruchu samochodu ze szczególnym uwzględnieniem interakcji ogumienia z nawierzchnią drogi,
 • co najmniej 10 letnie  doświadczenie w pracy w jednostce naukowo-badawczej, w tym minimum 5 letnie  doświadczenie w pracy laboratoryjnej,
 • znajomość  metod badań ogumienia,
 • doświadczenie w eksperymentalnych i modelowych badaniach pojazdów, w tym pojazdów wojskowych i specjalnych,
 • znajomość  wymagań prawnych dotyczących ogumienia,
 • doświadczenie w prowadzeniu projektów badawczych,
 • gotowość  do aktywnego uczestnictwa w konferencjach, seminariach i kursach szkoleniowych,
 • umiejętność  aplikowania o finansowanie badań naukowych i organizowania własnej pracy naukowej,
 • dobra znajomość w mowie i piśmie języka polskiego oraz angielskiego,
 • dobra znajomość pakietu Office,
 • prawo jazdy co najmniej kategorii B,
 • doświadczenie w zakresie systemów zarządzania laboratorium badawczego,
 • doświadczenie w projektowaniu i budowaniu stanowisk badawczych,
 • udokumentowana wiedza i doświadczenie w zakresie transportu drogowego towarów niebezpiecznych.

Zainteresowani składają następujące dokumenty:

 1. Podanie o zatrudnienie na stanowisku profesora nzw.
 2. Kwestionariusz osobowy (dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie) ze zdjęciem
 3. Odpis dyplomów lub innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje
 4. Życiorys zawodowy
 5. Wykaz publikacji
 6. Inne materiały lub informacje mogące mieć znaczenie w konkursie

Komplet wymaganych dokumentów należy składać w zamkniętych  kopertach z adnotacją „Konkurs na stanowisko naukowe” do dnia  12.10.2018 r. do godz.15 w Sekretariacie Dyrektora Przemysłowego Instytut Motoryzacji, ul. Jagiellońska 55,03-301 Warszawa.

Termin składania dokumentów upływa z dniem 12.10.2018 r.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 26.10.2018 r.